അടക്കുക

ജീവൻ പ്രമാൺ

ജീവൻ പ്രമാൺ സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ പെൻഷൻ ആയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബയോ -മെട്രിക് സർവീസ് ആണ്

സന്ദർശിക്കുക: https://jeevanpramaan.gov.in/