അടക്കുക

ബഹു: ഗവർണറുടെ രേഖാചിത്രം

Lt.Governor

ഡോ. തമിൾസായ് സൗന്ദരരാജൻ
രാജ്ഭവൻ
പുതുച്ചേരി – 606001
ഓഫീസ് : +91-413-2334051,
ഫാക്സ് : +91-413-2334025
ഇമെയിൽ : lg[dot]pon[at]nic[dot]in