അടക്കുക

സഹകരണ വകുപ്പ്

മാഹി മേഖലയിലെ സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം

1961 -ലാണ് മാഹിയിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. 1991 -ൽ സഹകരണ സംഘം ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാറുടെ മേധാവിത്വത്തിൽ പൂർണരൂപത്തിലുള്ള കാര്യാലയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു

പൊതുജനങ്ങളെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളുടെ ഉന്നതിക്കുവേണ്ടി ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സഹകരണത്തിന്റെ സത്ത. സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ രൂപീകരണത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും സമൂഹത്തോടുള്ള ജാഗ്രത പ്രതിഫലിക്കുന്നു

മാഹിയിലെ സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയാണ്

 • പുതുശ്ശേരി സഹകരണസംഘ നിയമം, 1972 പ്രകാരം വിവിധ തരത്തിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളെയും അവരുടെ ഭരണ ഘടനയെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
 • സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക
 • വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക
 • സഹകരണ സംഘ നിയമാവലിയിലെ നിബന്ധനകൾ നടപ്പിലാക്കുക. വാർഷികമായി വരവുചെലവുകണക്ക് പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുക
 • സഹകരണ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലും ജീവനക്കാരും സംഘങ്ങളും തമ്മിലും അംഗങ്ങളും സംഘവും തമ്മിലും ഉണ്ടാവുന്ന സാമ്പത്തികവും അല്ലാത്തതുമായ തർക്കങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുക
 • സഹകരണതത്വപ്രകാരം വിവിധ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുകകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി പി.സി.എസ് ആക്ട് 1972 -ഉം പി.സി.എസ് റൂൾസ് 1973 ഉം പ്രകാരം സിവിൽ കോടതിയായി വർത്തിക്കുക.

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള 34 സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ് മാഹിമേഖലയിൽ ഉള്ളത്.

 • A. ഉപഭോക്തൃ മേഖല
  1. മാഹി എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർസ് ക്ലിപ്തം.
  2. മാഹി കൺസ്യൂമർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർസ് ക്ലിപ്തം.
  3. കാനന്നൂർ സ്പിന്നിങ് & വീവിങ് മിൽ എംപ്ലോയീസ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് ലി. മാഹി ഘടകം (നിഷ്ക്രിയം)
 • B. കൈത്തറി മേഖല
  1. മാഹി കൈത്തറി തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം
 • C. പാർപ്പിട മേഖല
  1. മാഹി പാർപ്പിട സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം
 • D. കാർഷിക മേഖല
  1. മാഹി സേവന സഹകരണ വായ്പാ സംഘം
  2. മാഹി നഗരപ്രദേശ സഹകരണ സംഘം
 • E. മറ്റു മേഖലകളിലുള്ളവ
  1. വികാസ് വനിതാ കുടിൽ വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം
  2. മാഹി ഗതാഗത സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം
  3. മാഹി ഉദ്യാനകാർഷിക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം
  4. മാഹി വനിതാ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം
  5. മാഹി വിദ്യാഭ്യാസ സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം
  6. മാഹി വിവരസാങ്കേതികകേന്ദ്ര സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം
  7. മാഹി ഓട്ടോറിക്ഷഡ്രൈവേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം (നിഷ്ക്രിയം)
  8. മാഹി വ്യാവസായിക സഹകരണ അച്ചടിശാല ക്ലിപ്തം
  9. മാഹി കരാർ തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം
  10. മാഹി സഹകരണ ഭക്ഷണശാല- ഭക്ഷണവിതരണ സംഘം ക്ലിപ്തം (നിഷ്ക്രിയം)
  11. മാഹി വിനോദസഞ്ചാര വികസന സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം
  12. മാഹി വിമുക്തഭടസഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം
  13. ഇന്ദിര ഗാന്ധി സുഗന്ധവിള സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം (നിഷ്ക്രിയം)
  14. പള്ളൂർ ഭക്ഷണശാല, ഭക്ഷണവിതരണ സേവന സഹകരണ സംഘം
  15. മാഹി സഹകരണ ആശുപത്രി സംഘം
  16. പുതുശ്ശേരി നവീന-പുനരുൽപാദന ഊർജ വ്യാവസായിക സഹകരണ സംഘം
  17. മാഹി ബേക്കറി-മധുരപലഹാരനിർമ്മാണസഹകരണ സംഘം
 • വകുപ്പിന്റെ രേഖാചിത്രം

  org chart