ഫാറങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ഫോറം 6 (വോട്ടർ ) 20/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(5 MB)
ഫോറം 8a (വോട്ടർ ) 20/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
സിവിൽ സപ്ലൈസ്-സിവിൽ സപ്ലൈസ് – എപിഎൽ (മഞ്ഞ) റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കായുള്ള സൗജന്യ അരിയുടെ അപേക്ഷ 16/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(133 KB)
വിദ്യുച്ഛക്തി – എൽ.ടി. പുതിയ കണക്ഷനുള്ള അപേക്ഷ 16/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(584 KB)
വിദ്യുച്ഛക്തി-എൽ.ടി സർവീസ് കണക്ഷൻ പേര് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 16/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(36 KB)
വിദ്യുച്ഛക്തി-പുതിയ എച് .ടി കണക്ഷനുള്ള അപേക്ഷ 16/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(314 KB)
വിദ്യുച്ഛക്തി-താൽക്കാലിക സർവീസ് കണക്ഷനുള്ള അപേക്ഷ 16/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(44 KB)
തൊഴില്‍ വകുപ്പ് – അപ്രന്റിസ് പരിശീലന പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഫോം 16/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(60 KB)
തൊഴില്‍ വകുപ്പ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 16/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(56 KB)
തൊഴില്‍ വകുപ്പ്- കരാർ തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 16/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(52 KB)