അടക്കുക

ദൂരഭാഷ സൂചിക

(എസ് .ടി .ഡി  കോഡ് 0490)

വകുപ്പ് / ഓഫീസ് ഫോൺ മറ്റു നമ്പറുകൾ
റീജിയണൽ  അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ  2332720
ഓഫീസ് 2332222
ഓഫീസ് (ഇ.പി.ബി .എ.എക്സ് ) 2333235
ഓഫീസ് (ഫാക്സ്) 2332960
സിവിൽ  സ്റ്റേഷൻ
ഇ.പി.ബി .എ.എക്സ് 2333235 2332560
കൃഷി വകുപ്പ് 2334525
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് 2337787
ബി.ഡി.ഒ 2332730
നാഷണൽ  ഇന്ഫോര്മാറ്റിക്സ്  സെന്റർ ,മാഹി 2334172
വാണിജ്യ നികുതി ഓഫീസർ 2332330
സിവിൽ സപ്ലൈസ് 2332370
ചീഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ 2332613
സഹകരണ വകുപ്പ് 2333470
സർക്കാർ  പ്രസ് 2334171
ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ 2336250
അക്കൗണ്ട്സ്   ട്രെഷറിസ് 2332298
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി 2335666
ജൂനിയർ എൻജിനീയർ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി 2332224
ജൂനിയർ എൻജിനീയർ, സബ് സ്റ്റേഷൻ  പള്ളൂർ 2332256
ജൂനിയർ എൻജിനീയർ, സബ് സ്റ്റേഷൻ(  പള്ളൂർ 2332624
മുനിസിപ്പാലിറ്റി, മാഹി 2332233
എം. ഇ. സി. സ്റ്റോർ, മാഹി 2332345
നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര 2334322
പി. ഡബ്ല്യൂ ഡി., മാഹി 2332524
പി. ഡബ്ല്യൂ ഡി(വാട്ടർ ), മാഹി 2333200
അസി. ഡയറക്ടർ ഫിഷറീസ് 2335965 2337965
ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് 2333620
സി.സ് .ഡബ്ല്യു മിൽസ്, മാഹി 2332302
സി.സ് .ഡബ്ല്യു മിൽസ്(ജനറൽ  മാനേജർ ), മാഹി 2332404
സി.സ് .ഡബ്ല്യു മിൽസ്(ഡെ .പേർസണൽ  മാനേജർ  ), മാഹി 2332202
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം 2332560(213)
അസി. എംപ്ലോയെമെൻറ്  ഓഫീസർ 2332560(228)
അസി. ലേബർ ഇൻസ്പെക്ടർ 2332560 (Extn. 211)
പിഡബ്ല്യുഡി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 2332524 2333280
റവന്യൂ – സബ് രജിസ്ട്രാർ 2335980
റവന്യൂ – ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ (W & M) 2332560 (224)
റവന്യൂ – ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ (റെവന്യൂ) 2336250
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഓഫീസ് 2332510 2332560 (Extn. 226)

2333400

അസി. ഡയറക്ടർ ഗവ. പ്രസ് 2334171
സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ് 2333235(221)
 ടൗൺ & കൺട്രി  ആസൂത്രണം 2333620
ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2332560(219)
ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, മാഹി
ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടർ 2332225
അത്യാഹിത വിഭാഗം 2332243
റെസിഡന്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ജി.എച്ച്) 2334042
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ പള്ളൂർ 2338028
പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം  പന്തക്കൽ 2332528
ഇ.എസ്.ഐ പള്ളൂർ 2332710
2334890
ഫാമിലി  കൗൺസിലർ 2337420
കോടതി
സബ് ജഡ്ജ്-കം-ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് 2332548
പോലീസ് & അഗ്നിശമന സ്റ്റേഷനുകൾ
പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസ് 2332513
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 2335800
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, മാഹി 2332323
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് 2332513
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, പള്ളൂർ 2332313
പന്തക്കൽ ( ഒ .പി .സ് ) 2358200
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ചോക്ലി 2332223
ഫയർ സ്റ്റേഷൻ 2332500
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് 2332513
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി. എ .പി. ഡേറ്റ് മാഹി 2332323
റെയിൽവേ
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, മാഹി 0496-2500123
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, തലശ്ശേരി 2322250/131
ടെലികോം സെന്റർ
ടെലികോം സെന്റർ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മാഹി 2332740
ജെ .റ്റി .ഒ 2332288
സ് .ഡി .ഒ /സ് .ഡി .ഇ 2332799
കോളേജുകൾ
മഹാത്മാഗാന്ധി സർക്കാർ ആർട്സ് കോളേജ് 2332319
ശ്രീ നാരായണ കോളജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ 2333334
രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാർ ഐ.ടി.ഐ, പള്ളൂർ 2339711
 ഇന്ദിര ഗാന്ധി പോളിടെക്നിക്  കോളേജ് , പള്ളൂർ 2339100
പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ 2332622
രാജീവ് ഗാന്ധി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 2337340
മാഹി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻറൽ സയൻസ് 2333241
വിദ്യാലയങ്ങൾ
ജവഹർലാൽ നെഹ്രു ഗവ. എച്ച്എസ്എസ്, മാഹി 2336550
സർക്കാർ എച്ച്എസ്എസ്, മാഹി 2336260
2358440
സർക്കാർ എച്ച്എസ്എസ്, പന്തക്കൽ 2334000
ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയ, പന്തക്കൽ 2338390
സർക്കാർ എച്ച്എസ്എസ്, പന്തക്കൽ 2336540
2336015
ബോർഡുകൾ / പ്രാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങൾ / സി. ജി. ഓർഗനൈസേഷനുകൾ
പപ്സ്കോ മാഹി ബ്രാഞ്ച് 2333155
പി.ആർ. ടി.സി. 2337500
 മുനിസിപ്പാലിറ്റി,മാഹി
 സ്പെഷ്യൽ  ഓഫീസർ 2332222
കമ്മീഷണർ 2332233
സന്നദ്ധ സംഘടന
സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ മാഹി 2332913
റോട്ടറി ക്ലബ് മാഹി 2332770
ജൂനിയർ ചേംബർ മാഹി 2332271
പെൻഷൻസ് അസോസിയേഷൻ 2334589
അമിറ്റി ഫാമിലി ക്ലബ് 2334021
ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് 2332556
എല്ഡേഴ്സ് ഫോറം 2334589
സിറ്റിസൺസ് ഫോറം മാഹി 2336257
യൂത്ത് ക്ലബ്
അൻസാരി മെമ്മോറിയൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് 2333243
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമ കമ്മിറ്റി, പറക്കൽ 2332988
മഹിലാ മണ്ഡൽസ്
നവജ്യോതി മഹിള സമാജം, പാറക്കൽ 2332923
അനസ്വര വനിത  സമാജം, ചെറുകല്ലായി 2332036
യോഗ സ്ഥാപനങ്ങൾ
മലയാള കലാഗ്രാമം  പി .ഒ . ന്യൂമാഹി 2332961
ബാങ്കുകൾ
ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് 2332685
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2332410
സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് 2332318
സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് 2332226
കാനറ ബാങ്ക് 2332534
സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് 2332273
ഫെഡറൽ ബാങ്ക് 2334500
മാഹി  സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്
 മാഹി 2334174
പന്തക്കൽ 2333082
ചാലക്കര 2333082
പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ
സബ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, മാഹി – 673 310 2332230
ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ്,പന്തക്കൽ  – 673 310 2332430
ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ്, പള്ളൂർ – 673 333 2332450
  ഇ.ഡി സബ്  ഓഫീസ് , നാലുതറ -673320 2332240
  ബി .സ് .ൻ .ൽ
സബ് ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയർ 2332799
ജൂനിയർ ടെലികോം ഓഫീസർ 2332288
ടെലികോം കേന്ദ്രം (സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ) 2332740