അടക്കുക

വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ / തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റോളുകളിലെ എൻട്രികളുടെ തിരുത്തൽ

സന്ദർശിക്കുക: http://www.nvsp.in/forms/