അടക്കുക

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് – പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്

തീയതി : 20/03/2018 - | മേഖല: വിദ്യാഭ്യാസം

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് – പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്

ഗുണഭോക്താവ്:

വിദ്യാർത്ഥികൾ

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍:

സ്കോളർഷിപ്

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം

മുഖ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ , മാഹി
2332613

കാണുക (282 KB)