അടക്കുക

വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്

തീയതി : 20/03/2018 - | മേഖല: സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ്

വാർധക്യ പെൻഷൻ , വിധവകൾ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ, അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ ,ഹിജഡ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന പെൻഷൻ

ഗുണഭോക്താവ്:

വയസ്സായ ആളുകൾ,വിധവകൾ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ, അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ ,ഹിജഡ

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍:

പെൻഷൻ

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം

വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ വികസന വകുപ്പ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ , മാഹി

കാണുക (1 MB)