അടക്കുക

മഹിളാ ശിശു ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

Filter Scheme category wise

തിരയുക

വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്

വാർധക്യ പെൻഷൻ , വിധവകൾ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ, അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ ,ഹിജഡ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന പെൻഷൻ

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി: 20/03/2018
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ