അടക്കുക

കോളേജുകൾ / സർവ്വകലാശാലകൾ

ഇന്ദിരാഗാന്ധി പോളിടെക്നിക് കോളേജ്

ഇന്ദിരാഗാന്ധി പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ചാലക്കര , മാഹി

ഫോണ്‍ : 0490-2339100
Pincode: 673310

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ

പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ മാഹി

ഫോണ്‍ : 0490-2332622
Pincode: 673310

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

മാഹി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻറൽ സയൻസ്

മാഹി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻറൽ സയൻസ് ചാലക്കര , മാഹി

ഫോണ്‍ : 0490-2333241
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.mahedentalcollege.org/
Pincode: 673310

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

രാജീവ് ഗാന്ധി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ്

രാജീവ് ഗാന്ധി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചാലക്കര , മാഹി

ഫോണ്‍ : 0490-2332273
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.rgamc.in/
Pincode: 673310

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാർ ഐ.ടി.ഐ

രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാർ ഐ.ടി.ഐ ഈസ്റ്റ് പള്ളൂർ ,മാഹി

ഫോണ്‍ : 04902339711
Pincode: 673310

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

ശ്രീനാരായണ കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

ശ്രീനാരായണ കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെമിത്തേരി റോഡ് മാഹി

ഫോണ്‍ : 0490-2333334
Pincode: 673620

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍