അടക്കുക

ആശുപത്രികൾ

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ പള്ളൂർ ,മാഹി

കുടുംബ കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ

കുടുംബ കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ,മാഹി

ഫോണ്‍ : 0490-2334890

പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം

പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം പന്തക്കൽ ,മാഹി

ഫോണ്‍ : 2332528

സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രി

സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രി ചാലക്കര , മാഹി

സർക്കാർ ആസ്പത്രി

സർക്കാർ ആസ്പത്രി മാഹി

ഫോണ്‍ : 0490-2332243