അടക്കുക

പുതിയതായി നിയമിക്കല്‍

പുതിയതായി നിയമിക്കല്‍
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
മാഹിയിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പിനായി 90 ദിവസത്തേക്ക് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ / ANM / ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനത്തിനായുള്ള നോട്ടീസ്

മാഹിയിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പിനായി 90 ദിവസത്തേക്ക് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ / ANM / ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനത്തിനായുള്ള നോട്ടീസ്

06/10/2020 12/10/2020 കാണുക (142 KB)
ജി‌എം‌സി & ആർ‌ഐ, പുതുച്ചേരി – കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഴ്‌സിന്റെയും വാർഡ് അറ്റൻഡന്റിന്റെയും ജോലിയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്- ടെസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ.

ജി‌എം‌സി & ആർ‌ഐ, പുതുച്ചേരി – കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഴ്‌സിന്റെയും വാർഡ് അറ്റൻഡന്റിന്റെയും ജോലിയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്-  ടെസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ.

26/09/2020 11/10/2020 കാണുക (215 KB)