പൗരാവകാശ രേഖ

പൗരാവകാശ രേഖ
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
രാജീവ് ഗാന്ധി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് & ആശുപത്രി 12/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)
ഇന്ദിര ഗാന്ധി പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ് 12/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(470 KB)
ടൗൺ & കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് 15/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(266 KB)
സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ് 15/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(310 KB)
റവന്യൂ വകുപ്പ് 15/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(317 KB)
മാഹി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 15/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(308 KB)
തൊഴിൽ വകുപ്പ് 15/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(182 KB)
സർക്കാർ ആശുപത്രി മാഹി 15/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(267 KB)
ഇ.എസ്.ഐ ഡിസ്പെൻസറി പള്ളൂർ 15/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(250 KB)
എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 15/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(255 KB)