ഗതാഗത വകുപ്പിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഗതാഗത വകുപ്പിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
പ്രീ-ഡ്രൈവിംഗ് പരീക്ഷ പരിശീലനം – ലഘുരേഖ 25/05/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)