അടക്കുക

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പർ

വിഭാഗം ദൂരഭാക്ഷ സംഖ്യകൾ
റീജിയണൽ  അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ   ഓഫീസ് 18004252949
പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ സഹായ നമ്പർ – മാഹി 18004251084
പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ സഹായ നമ്പർ – യാനം 18004251085
പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ സഹായ നമ്പർ – കാരൈക്കൽ 18004251083
പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ സഹായ നമ്പർ – പുതുച്ചേരി 18004251082
വൈദ്യുതി 1912
റവന്യൂ & ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് 1070 & 1077
ആരോഗ്യം 108
ദേശീയ ഉപഭോകൃത സഹായ നമ്പർ 1800114000
പോലീസ് കുറ്റകൃത്യം/ഭീകരവിരുദ്ധം 1090
കുറ്റകൃത്യം – പുതുച്ചേരി 1031
ഗതാഗതം 1073
സ്ത്രീകളുടെ പരാതികൾ 1091
തീരം 1093
പാസ്പോർട്ട് 18002581800
പി എം ആർ വൈ 1800117788
നിർഭയ 18001801111
കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ 1800116346
കർഷക സഹായ നമ്പർ 18001801551
ഐ ആർ സി ടി സി 1800111139
ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് 18001801717
 ഭാരതീയ  സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 1800119888
അഴിമതി  വിരുദ്ധം 1031
അത്യാഹിത സഹായ  കേന്ദ്രം – ദേശീയ  പാത 1033
സംസ്ഥാനതല ആരോഗ്യം 104
വിഷ  വിരുദ്ധം 1066
പ്രകൃതി ദുരന്ത നിവാരണത്തിനുള്ള  കേന്ദ്ര  കമ്മീഷണർ 1070
വിമാന  അപകടം 1071
തീവണ്ടി  അപകടം 1072
റോഡ്  അപകടം 1073
ഭൂമി കുലുക്കം 1092
പ്രകൃതി ദുരന്തം 1096
എ യ്  ഡ് സ് 1097
കേന്ദ്ര  അപകട പരിക്ക്  സേവനം 1099
റാഗിങ്  വിരുദ്ധം 18001805522