അടക്കുക

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര്‍

(മാഹിയുടെ എസ്.ടി.ഡി കോഡ് – 0490)

  • റവന്യൂ ആന്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മാഹി2332510
  • പോലീസ് (പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്) 2332513
  • സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ മാഹി 2335800
  • പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, മാഹി2332323
  • പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, പള്ളൂർ2332313
  • അഗ്നി ശമന സേന കാര്യാലയം, മാഹി2332500