അടക്കുക

സബ് ഡിവിഷൻ

സബ് താലൂക്ക്

: മാഹി

റവന്യൂ വില്ലേജുകൾ

: 5

  1. മാഹി
  2. പന്തക്കൽ
  3. ചാലക്കര
  4. പള്ളൂർ
  5. കല്ലായി