സബ് ഡിവിഷൻ

സബ് താലൂക്ക്: മാഹി
റവന്യൂ വില്ലേജുകൾ: 5

  • 1.മാഹി
  • പന്തക്കൽ
  • ചാലക്കര
  • പള്ളൂർ
  • കല്ലായി