അടക്കുക

രേഖകള്‍

സർക്കാർ അറിയിപ്പുകൾ, ഓർഡറുകൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ, മാർഗനിർദേശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ഇവിടെ ദൃശ്യമാകും. പി.ഡി .എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ പ്രമാണങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അവ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്.

Filter Document category wise

തിരയുക

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
റവന്യൂ വകുപ്പ് 15/03/2018 കാണുക (317 KB)
മാഹി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 15/03/2018 കാണുക (308 KB)
തൊഴിൽ വകുപ്പ് 15/03/2018 കാണുക (182 KB)
സർക്കാർ ആശുപത്രി മാഹി 15/03/2018 കാണുക (267 KB)
ഇ.എസ്.ഐ ഡിസ്പെൻസറി പള്ളൂർ 15/03/2018 കാണുക (250 KB)
എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 15/03/2018 കാണുക (255 KB)
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം 15/03/2018 കാണുക (203 KB)
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പള്ളൂർ 15/03/2018 കാണുക (255 KB)