അടക്കുക

മൃഗസംരക്ഷണം

വെറ്റിനറി ഡിസ്‌പെൻസറി പള്ളൂർ, മാഹി

വെറ്റിനറി ഡിസ്‌പെൻസറി പള്ളൂർ, മാഹി 19-05-1956 പള്ളൂർ ഗ്രാമത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

മൊത്തം കന്നുകാലി ജനസംഖ്യ – സെൻസസ് 2012

കന്നുകാലി ജനസംഖ്യ
ക്രോസ് ബ്രെഡ് & വിശദീകരിക്കാത്ത പശുക്കളും എരുമകളും 324
ചെമ്മരിയാട് 0
ആട് 76
പന്നികൾ 0
നായ്ക്കൾ 565
കോഴി 1961

വില്ലേജ് യൂണിറ്റുകൾ

  • മാഹി
  • പന്തക്കൽ

സർക്കാർ പക്ഷി വളർത്തൽ

  • മാഹി