അടക്കുക

മണ്ഡലങ്ങള്‍

പുതുച്ചേരി  പാർലമെന്ററി  മണ്ഡലത്തിന്റെ  ഭാഗമാണ്  മാഹി

മാഹി  ഏക  നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റോൾ (2018 ജനുവരി വരെയുള്ള  കണക്ക് പ്രകാരം)
വോട്ടർമാർ പുരുഷൻ  സ്ത്രീ  ആകെ
ജനറൽ വോട്ടർമാർ 13726 16924 30650
സർക്കാർ  സേവന വോട്ടർമാർ 7 1 8
എൻആർഐ വോട്ടർമാർ 95