അടക്കുക

ദുരന്ത നിവാരണം

(മാഹിയുടെ എസ്.ടി.ഡി കോഡ് – 0490)

  • റീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ2332222
  • ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (റവന്യു ) 2332510, 2333400
  • പോലീസ് (പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്) 2332513
  • സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ മാഹി 2335800
  • പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, മാഹി2332323
  • പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, പള്ളൂർ2332313
  • അഗ്നി ശമന സേന കാര്യാലയം, മാഹി2332500

ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തന പദ്ധതി 2018 (പി .ഡി .എഫ് 6.75MB)