അടക്കുക

താമസസൌകര്യം (ഹോട്ടല്‍ / റിസോര്‍ട്ട് / സത്രം )

ഹോട്ടൽ വിലാസം
മാഹി റെസിഡൻസി സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിന്  എതിർവശം
ഫോൺ : 0490 233 6838
റീജന്റ് ഹോട്ടൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്
ഫോൺ : 0490 233 6332
അശ്വതി ഗസ്റ്റ്ഹൌസ് യൂണിയൻ ബാങ്കിന് സമീപം
ഫോൺ : 0490 233 4475
തീർഥ  ഇന്റർനാഷണൽ സെമിത്തേരി  റോഡ്
ഫോൺ : 090723 49500
മാഹി മിഡാസ് യെസ്സാർജ്  ബിൽഡിംഗ്  ,എൻ.എച് 17, സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിനു  എതിർവശം
ഫോൺ : 0490 233 7119
ഹോട്ടൽ ഫ്രഞ്ച് അവന്യൂ സെന്റ് തെരേസ’സ് ചർച്ചിന് സമീപം
മാഹി
ഫോൺ : 0490 2334330 ,9497435243, 9995557273, 9605311999 contact[at]mahehotelfrenchavenue[dot]com