അടക്കുക

ഡയറക്‌ടറി

District department wise details of government officials and services appear here such as department name, contact person name and contact details.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തിരയുക

Sample Department - ml

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
Name of the official-2xxxxxxx[at]example[dot]com+917777777777011-24305020033-3333333Sample Address
Name of the official-1xxxxxxx[at]example[dot]com+917777777777011-24305020033-3333333Sample Address
Name of the officialxxxxxx[at]example[dot]com+917777777777011-24305020033-3333333Sample Address