അടക്കുക

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

ഈ വെബ്സൈറ്റ് രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും, വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻഫൊർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ ,മാഹിയും
പരിപാലിക്കുന്നത് റീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാഹിയുടെ കാര്യാലയവുമാണ്   ആണ്.
ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്  ra[dot]mahe[at]gov[dot]in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ വെബ് ഇൻഫൊർമേഷൻ മാനേജർക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്.
ഉള്ളടക്കം, രൂപകല്പന, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഫീഡ്ബാക്ക് വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം:

ശിവരാജ് മീണ

റീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ

റീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ കാര്യാലയം,

പി.ഒ.മാഹി ,

പുതുച്ചേരി യു.ടി – 673310

ഫോൺ : +91-490-2332222