ആര് ആരാണ്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

തിരയുക

എം .പി /എം.ൽ.എ /ആർ .എ
പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍
റീജിയണൽ  അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അമൻ ശർമറീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർra[dot]mahe[at]nic[dot]inറീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റരുടെ കാര്യാലയം ഗവണ്മെന്റ് ഹൌസ് മാഹി91-490-2332222
വകുപ്പ് മേധാവികൾ
പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല ആഷിഷ് ഗോയൽമുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണർmunc[dot]mahe[at]nic[dot]inമാഹി മുനിസിപ്പാലിറ്റി മാഹി9446047233