അടക്കുക

ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം

വിവരണം കാനേഷുമാരി 2011 കാനേഷുമാരി 2001
യഥാർത്ഥ ജനസംഖ്യ 41,816 36,828
പുരുഷൻ 19,143 17,153
 സ്ത്രീ 22,673 19,675
ജനപെരുപ്പം
13.54% 10.11%
വിസ്തീർണം  ച.കി.മി 9 9
സാന്ദ്രത ച.കി.മി 4,646″ 4,092
പുതുച്ചേരി ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതം 3.35%” 3.78%
ലിംഗ അനുപാതം ( 1000 ത്തിനു  ഒന്ന് ) 1184 1147
കുട്ടികളുടെ ലിംഗ അനുപാതം (0-6 Age) 978 910
ശരാശരി സാക്ഷരത 97.87″ 95.66
പുരുഷ സാക്ഷരത 98.63″ 97.64
സ്ത്രീ  സാക്ഷരത 97.25″ 93.98
മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം (0-6 വയസ്സ്) 4,553″ 4,176
പുരുഷ ജനസംഖ്യ (0-6 വയസ്സ്) 2,302″ 2,186
സ്ത്രീ ജനസംഖ്യ (0-6 വയസ്സ്)
2,251 1,990
സാക്ഷരത 36,470 31,234
പുരുഷ സാക്ഷരത 16,610 14,614
സ്ത്രീ  സാക്ഷരത 19,860 16,620
കുട്ടികളുടെ അനുപാതം(0-6 Age) 10.89% 11.34%
ആൺകുട്ടികളുടെ  അനുപാതം(0-6 Age) 12.03% 12.74%
പെൺകുട്ടികളുടെ അനുപാതം(0-6 Age) 9.93%” 10.11%