അടക്കുക

ചീഫ് സിക്രട്ടറിയുടെ രൂപരേഖ

Rajiv varma
ശ്രീ. രാജീവ് വർമ്മ , ഐ.എ.എസ്
പ്രധാന കെട്ടിടം, ചീഫ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
പുതുച്ചേരി – 605 001

ഓഫീസ്: 0413-2334145, 2335512
ഫാക്സ്: 0413-2337575
ഇമെയിൽ : cs[dot]pon[at]nic[dot]in

വിഭാഗം
കോണ്ഫിഡൻഷ്യൽ,ക്യാബിനറ്റ് വകുപ്പ്
ആഭ്യന്തരം
ഭരണ പരിഷ്കാര വിഭാഗം
വകുപ്പു സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണങ്ങൾ
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സെൽ
വിജിലൻസ്