ചിത്ര സഞ്ചയം

വീക്ഷണകേന്ദ്രം

മൂപ്പൻകുന്ന്

9 ചിത്രസഞ്ചയം കാണുക
പുരാവസ്തുകേന്ദ്രം

മ്യൂസിയവും സർക്കാർ മന്ദിരവും

20 ചിത്രസഞ്ചയം കാണുക
സെന്റ് തെരേസയുടെ  ദേവാലയം

സെന്റ് തെരേസ ദേവാലയം

6 ചിത്രസഞ്ചയം കാണുക
പുത്തലം

പുത്തലം ക്ഷേത്രം

11 ചിത്രസഞ്ചയം കാണുക