അടക്കുക

ഇ-മെയിൽ സൂചിക

വകുപ്പ്/ഓഫീസർ ഇ-മെയിൽ  വിലാസം
റീജിയണൽ  അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ra[dot]mahe[at]nic[dot]in
 നാഷണൽ ഇന്ഫോര്മാറ്റിക്സ് സെന്റർ dio[dot]mahe[at]nic[dot]in
ഡെപ്യൂട്ടി  കളക്ടർ (റവന്യു ) dcr[dot]mahe[at]nic[dot]in
സിവിൽ  സപ്ലൈസ്  ഓഫീസർ civil[dot]mahe[at]nic[dot]in
അസിസ്റ്റന്റ്  ഡയറക്ടർ ഫിഷറീസ് fish[dot]mahe[at]nic[dot]in
ജില്ലാ  വ്യവസായ  കേന്ദ്രം dic[dot]mahe[at]nic[dot]in
അസിസ്റ്റന്റ്  എഞ്ചിനീയർ  (വൈദ്യുതി  വകുപ്പ് ) elec[dot]mahe[at]nic[dot]in
ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടർ കൃഷി    വകുപ്പ് agri[dot]mahe[at]nic[dot]in
ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടർ  (ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ) health[dot]mahe[at]nic[dot]in
കമ്മിഷണർ  (മുനിസിപ്പാലിറ്റി) munc[dot]mahe[at]nic[dot]in
എക്സിക്യൂട്ടീവ്  എഞ്ചിനീയർ  (പൊതുമരാമത്ത്  വകുപ്പ് ) eepwd[dot]mahe[at]nic[dot]in
സബ്  ജഡ്ജ് subcourt-mahe[at]indianjudiciary[dot]gov[dot]in
പ്രിൻസിപ്പൽ  (സർക്കാർ  കോളേജ് ) mggac[dot]mahe[at]nic[dot]in
ജവഹർ  നവോദയ  വിദ്യാലയ jnv[dot]mahe[at]nic[dot]in
ബ്ലോക്ക് വികസന ഓഫീസ് bdo[dot]mahe[at]nic[dot]in
വെറ്റിനറി അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ ahd[dot]mahe[at]nic[dot]in
മുഖ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ceo-edn[dot]mahe[at]nic[dot]in