അടക്കുക

സ്കൂളുകള്‍

കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ

കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ പള്ളൂർ

Pincode: 673310

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

കേന്ദ്രീയവിദ്യാലയം

കേന്ദ്രീയവിദ്യാലയം ചെമ്പ്ര ,മാഹി

വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.kvmahe.com/
Pincode: 673310

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയ

ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയ മാഹി

വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://jnvmahe.gov.in/
Pincode: 673310

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

ജവഹർലാൽ നെഹ്രു ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

ജവഹർലാൽ നെഹ്രു ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാഹി

Pincode: 673310

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

വി.എൻ.പുരുഷോത്തമൻ ഗവൺമെന്റ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ

വി.എൻ.പുരുഷോത്തമൻ ഗവൺമെന്റ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ പള്ളൂർ മാഹി

Pincode: 673310

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

സി.ഇ .ഭരതൻ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ

സി.ഇ .ഭരതൻ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മാഹി

Pincode: 673310

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍