അടക്കുക

സ്കൂളുകള്‍

ഉസ്മാൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ

ഉസ്മാൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ചാലക്കര, മാഹി

കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ

കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ പള്ളൂർ

കേന്ദ്രീയവിദ്യാലയം

കേന്ദ്രീയവിദ്യാലയം ചെമ്പ്ര ,മാഹി

വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.kvmahe.com/

ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയ

ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയ മാഹി

വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://jnvmahe.gov.in/

ജവഹർലാൽ നെഹ്രു ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

ജവഹർലാൽ നെഹ്രു ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാഹി

ഫ്രഞ്ച് ഹൈസ്കൂൾ

ഫ്രഞ്ച് ഹൈസ്കൂൾ മാഹി

വി.എൻ.പുരുഷോത്തമൻ ഗവൺമെന്റ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ

വി.എൻ.പുരുഷോത്തമൻ ഗവൺമെന്റ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ പള്ളൂർ മാഹി

സി.ഇ .ഭരതൻ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ

സി.ഇ .ഭരതൻ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മാഹി