അടക്കുക

ബാങ്കുകള്‍

ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്

സെമിത്തേരി റോഡ് മാഹി

ഫോണ്‍ : 0490-2332685

കനറാ ബാങ്ക്

സിവിൽ സ്റ്റേഷന് എതിർവശം മാഹി

ഫോണ്‍ : 0490-2334500

ഫെഡറൽ ബാങ്ക്

ആസാദി ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റാച്യു ജംഗ്ഷൻ

ഫോണ്‍ : 0490-2332685

സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക്

കണ്ണൻ ബിൽഡിംഗ് മൈതാനം റോഡ് മാഹി

സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്

അശ്വതി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് സമീപം മാഹി

ഫോണ്‍ : 0490-2332273

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

പോലീസ് സ്റ്റേഷന് എതിർവശം മെയിൻ റോഡ് മാഹി

ഫോണ്‍ : 0490-2332410

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്

മെയിൻ റോഡ് മാഹി

ഫോണ്‍ : 0490-2332226