അടക്കുക

പൊതുവിതരണ സംവിധാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിജിലൻസ് കമ്മറ്റിയുടെ രൂപവത്‌ക്കരണം

പൊതുവിതരണ സംവിധാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിജിലൻസ് കമ്മറ്റിയുടെ രൂപവത്‌ക്കരണം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പൊതുവിതരണ സംവിധാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിജിലൻസ് കമ്മറ്റിയുടെ രൂപവത്‌ക്കരണം

സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്

11/05/2018 11/06/2018 കാണുക (725 KB)