അടക്കുക

നിപ്പ വൈറസ് ബാധയിൽനിന് മാഹി പ്രദേശത്തിനു ഭീഷണിയില്ല എന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ്

നിപ്പ വൈറസ് ബാധയിൽനിന് മാഹി പ്രദേശത്തിനു ഭീഷണിയില്ല എന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
നിപ്പ വൈറസ് ബാധയിൽനിന് മാഹി പ്രദേശത്തിനു ഭീഷണിയില്ല എന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ്

നിപ്പ വൈറസ് ബാധയിൽനിന് മാഹി പ്രദേശത്തിനു ഭീഷണിയില്ല എന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ്

22/06/2018 22/07/2018 കാണുക (362 KB)