അടക്കുക

മാഹി തുറസായ മലവിസർജന വിമുക്ത പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

13/04/2018 - 13/04/2019 മാഹി

28 ഫെബ്രുവരി 2017 ൽ മാഹി തുറസായ മലവിസർജന വിമുക്ത പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു .ഇത് 2018 വർഷത്തേയ്ക്ക് പുനർസാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി